Guidelines for the Drafting Testament.

The Executive Committee of SAPTU has decided to furnish guidelines for members that wish to draft a testament.  See below.

A Pro-forma testament will also be placed on our website once drafted.

 

Die Uitvoerende Bestuur van SAPTU het besluit om riglyne daar te stel vir die opstel van ‘n testament. Sien hieronder.

‘n Pro-forma testament sal ook mettertyd op sons website geplaas word.

 

HERROEPING:
Ek/ons herroep en kanselleer hiermee alle vorige Testamente, Kodisille en/of ander Testamentêre geskrifte deur my gemaak, hetsy gesamentlik en/of afsonderlik.

2. AANSTELLING VAN EKSEKUTEUR EN MAG VAN ASSUMPSIE:

Ek/ons benoem en stel ek hiermee aan as Eksekuteur/trisevan my Testament en beredderaar,
en vergun aan my/ons gemelde Eksekuteur/trise alle sodanige magte soos deur die Wet toegelaat word, veral die mag van assumpsie. Ek/ons bepaal verder dat die Meester van die Hooggeregshof sal afsien van die noodsaaklikheid dat sekuriteit deur my genoemde Eksekuteur verskaf word.

3.1 SEKURITEIT:
Ek/ons bepaal hiermee dat die Meester van die Hooggeregshof sal afsien van die noodsaaklikheid dat sekuriteit deur my benoemde Eksekuteurs en Trustees, in uitvoering van hulle ampte, verskaf word.

4. SPESIALE BEMAKINGS:
5. MAGTE EN BEVOEGDHEDE VAN TRUSTEES:
6. BEëINDIGING VAN TRUST:

7. GELYKTYDIGE AFSTERWE:
Ingeval van gelyktydige afsterwe of binne 30 (Dertig) dae na mekaar en die nagelate eggenoot/eggenote nog geen verdere Testament gemaak het nie, benoem en stel ons hiermee ons kinders in gelyke dele, by name:

8. UITSLUITING VAN GEMEENSKAPLIKE BOEDEL:
Dit is ‘n voorwaarde van hierdie Testament dat enige voordeel wat ‘n begunstigde kragtens hierdie Testament en ook latere Kodisille tot hierdie Testament ontang nooit deel sal vorm van ‘n gemeenskaplike boedel as gevolg van so ‘n begunstigde se bestaande en/of enige moontlike toekomstige huwelik in gemeenskap van goedere nie en of buite gemeenskap van goedere met insluiting van die aanwasbedeling nie.

8. VOORBEHOUDSKLOUSULE
Ek/ons behou die reg voor om te enige tyd wat ek/ons mag verkies sodanige veranderings en/of byvoegings tot hierdie Testament aan te bring as wat ek/ons mag goed dink, hetsy aan die voet hiervan of deur ‘n aparte akte, en ek/ons bepaal dat alle sodanige byvoegings en/of veranderings van volle krag sal wees ewe asof dit by hierdie oorspronklike geskrif ingelyf was.

 

ENGELS:
1. REVOKING CLAUSE:
I/we, hereby revoke, cancel and annul all Wills and codicils previously made by me/us and declare this to be my/our Last Will and Testament.

2. NOMINATION CLAUSE & POWER OF ASSUMPTION:
I/we nominate and appoint my , married in/out of community of property to be the Executor/trix of this my/our Last Will and Testament and administrator of my estate, granting unto her all such powers as allowed by Law and in particular the power of assumption.

3. SECURITY CLAUSE:
I/we further direct that my Executor, Administrator as aforesaid shall not be required to furnish any security to the Master of the High Court, or to any other authority for the due fulfillment of his obligations in terms of this my Last Will and Testament.

3. MARRIAGE CLAUSE:
I/we direct that any inheritance, benefit and/or income derived there from, which may accrue to any one of my aforementioned heirs in terms of this my/our Will shall be excluded from the legal consequences of any existing or future marriage, either in community of property or out of community of property with application, or the accrual system in terms of the Marriages Act of 1984, which may be applicable.

4. RESERVATION CLAUSE:
I/we, reserve myself the right from time to time and at all times hereafter, to make such alterations in or additions to this my Will as I/we shall think fit, either by separate act or at the foot hereof, desiring that all such alterations and or additions so made and signed by me, shall be held as valid and effectual as if the same had originally been embodied herein.

SIMULTANEOUS DEATH:
In the event of simultaneous death or within thirty (30) days of each other or in such circumstances in which the survivor is unable to make a further Will, we determine as follows:

APPOINTMENT OF HEIRS:

We hereby bequeath our entire estate and effects to our children in equal shares, namely:

GUARDIANSHIP:

In the event of simultaneous death of us, the Testator and Testatrix, we nominate